User Tools

Site Tools


1590--3764-holmesacourt-la-gi

Holmesacourt
Khám phá và chỉ định
Nơi khám phá Đài thiên văn Perth
Ngày khám phá 10 tháng 10 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3764
Tên thay thế 1980 TL15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0442765
Viễn điểm quỹ đạo 2.4549971
Độ lệch tâm 0.0912860
Chu kỳ quỹ đạo 1232.4435422
Độ bất thường trung bình 351.86551
Độ nghiêng quỹ đạo 4.87761
Kinh độ của điểm nút lên 146.17531
Acgumen của cận điểm 325.47888
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

3764 Holmesacourt (1980 TL15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 10 năm 1980 ở Đài thiên văn Perth, Perth, Western Australia.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 3764 Holmesacourt
1590--3764-holmesacourt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)