User Tools

Site Tools


1592--2865-laurel-la-gi

2865 Laurel là một tiểu hành tinh ở vành đai tiểu hành tinh chính, được phát hiện bởi Cyril V. Jackson vào năm 1935. Kết quả đo được là 14.72 km ở đường kính và được đặt theo tên của nhà hài kịch Stan Laurel.

2866 Hardy.

1592--2865-laurel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)