User Tools

Site Tools


1595--2866-hardy-la-gi

2866 Hardy là một tiểu hành tinh vành đai chính, được phát hiện bởi S. V. Arend in 1935. Nó được đặt theo tên Oliver Hardy, the film comedian.[1]

See also 2865 Laurel.

  1. ^ NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 2866 Hardy
1595--2866-hardy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)