User Tools

Site Tools


1598--2658-gingerich-la-gi

Gingerich
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Harvard College
Nơi khám phá trạm Agassiz
Ngày khám phá 13 tháng 2 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2658
Đặt tên theo Owen Gingerich
Tên thay thế 1980 CK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2211916
Viễn điểm quỹ đạo 3.9525116
Độ lệch tâm 0.2804346
Chu kỳ quỹ đạo 1980.9433252
Độ bất thường trung bình 76.95397
Độ nghiêng quỹ đạo 9.42599
Kinh độ của điểm nút lên 214.72223
Acgumen của cận điểm 320.72669
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

2658 Gingerich (1980 CK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 2 năm 1980 bởi Harvard College ở trạm Agassiz. It rotates quickly, with a spin period of 2.9415 giờ. Gingerich là mộtlso suspected to be a binary asteroid, due to a decrease in the magnitude of its lightcurve observed ngày Nov. 20, 2005. [1]

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 2658 Gingerich
1598--2658-gingerich-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)