User Tools

Site Tools


1602--2868-upupa-la-gi

Upupa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Wild
Nơi khám phá Zimmerwald
Ngày khám phá 30 tháng 10 năm 1972
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2868
Tên thay thế 1972 UA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3152741
Viễn điểm quỹ đạo 3.3102709
Độ lệch tâm 0.1768712
Chu kỳ quỹ đạo 1723.0597808
Độ bất thường trung bình 187.58158
Độ nghiêng quỹ đạo 7.55194
Kinh độ của điểm nút lên 138.24663
Acgumen của cận điểm 261.25840
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

2868 Upupa (1972 UA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 10 năm 1972 bởi P. Wild ở Zimmerwald. Nó được đặt theo tên a bird, hoopoe (Upupa epops).

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 2868 Upupa
1602--2868-upupa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)