User Tools

Site Tools


1605--3163-randi-la-gi

Randi
Khám pháMPO169565 và chỉ định
Khám phá bởi Charles T. Kowal
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 1981-Aug-28
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3163
Đặt tên theo James Randi
Tên thay thế 1981 QM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 2010-Jul-23
Cận điểm quỹ đạo 1.5933836
Viễn điểm quỹ đạo 3.1954852
Bán trục lớn 2.3944344
Độ lệch tâm 0.3345470
Chu kỳ quỹ đạo 1353.3272396
Độ bất thường trung bình 292.05713
Độ nghiêng quỹ đạo 3.08712
Kinh độ của điểm nút lên 194.09218
Acgumen của cận điểm 121.76645
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

3163 Randi là một tiểu hành tinh được phát hiện ngày 28 tháng 8 năm 1981 bởi Charles T. Kowal ở Đài thiên văn Palomar, California. Nó có chu kỳ quỹ đạo 3,705 năm và bán trục lớn 2,395 AU và là tiểu hành tinh bay cắt qua sao Hòa.

Nó được đặt theo tên của magician và scientific skeptic James Randi.

1605--3163-randi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)