User Tools

Site Tools


1606--1988-delores-la-gi

1988 Delores là một tiểu hành tinh được phát hiện tại ở Đài thiên văn Goethe Link gần Brooklyn, Indiana bởi Chương trình tiểu hành tinh Indiana.

1606--1988-delores-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)