User Tools

Site Tools


1617--2182-semirot-la-gi

2182 Semirot là một tiểu hành tinh được phát hiện tại ở Đài thiên văn Goethe Link gần Brooklyn, Indiana bởi Chương trình tiểu hành tinh Indiana.

1617--2182-semirot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)