User Tools

Site Tools


1620--3267-glo-la-gi

3267 Glo (1981 AA) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 3 tháng 1 năm 1981 bởi Bowell, E. ở Flagstaff (AM).

1620--3267-glo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)