User Tools

Site Tools


1625--3773-smithsonian-la-gi

3773 Smithsonian là một tiểu hành tinh [[vành đai chính. Nó được phát hiện bởi astronomers ở Oak Ridge Observatory ở 1984. Nó được đặt theo tên của Smithsonian Institution, the museum complex ở Washington D.C.

1625--3773-smithsonian-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)