User Tools

Site Tools


1632--1894-haffner-la-gi

Haffner
Khám phá
Khám phá bởi Kohoutek, L.
Nơi khám phá Bergedorf
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 1894
Tên thay thế 1971 UH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6668325
Viễn điểm quỹ đạo 3.1028565
Độ lệch tâm 0.0755715
Chu kỳ quỹ đạo 1789.7074818
Độ bất thường trung bình 179.41668
Độ nghiêng quỹ đạo 0.90913
Kinh độ của điểm nút lên 258.22692
Acgumen của cận điểm 117.55989
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.9

1894 Haffner (1971 UH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1971, bởi Kohoutek, L. ở Bergedorf.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 1894 Haffner
1632--1894-haffner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)