User Tools

Site Tools


1636--2768-gorky-la-gi

2768 Gorky là một tiểu hành tinh vành đai chính, được phát hiện bởi L. V. Zhuravleva ở 1978. Nó được đặt theo tên Maxim Gorky, nhà văn Nga.

1636--2768-gorky-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)