User Tools

Site Tools


1642--2086-newell-la-gi

2086 Newell là một tiểu hành tinh được phát hiện tại ở Đài thiên văn Goethe Link gần Brooklyn, Indiana bởi Chương trình tiểu hành tinh Indiana.

1642--2086-newell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)