User Tools

Site Tools


1661--2675-tolkien-la-gi

2675 Tolkien là một tiểu hành tinh [[vành đai chính, được phát hiện bởi M. Watt ở 1982. Nó được đặt theo tên J.R.R. Tolkien, a philologist, university professor, và author of The HobbitThe Lord of the Rings.

1661--2675-tolkien-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)