User Tools

Site Tools


1668--3582-cyrano-la-gi

3582 Cyrano là một tiểu hành tinh [[vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Paul Wild in 1986. Nó được đặt theo tên Cyrano de Bergerac, the seventeenth century French dramatist và duellist who was immortalized ở Edmond Rostand's 1897 play.

1668--3582-cyrano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)