User Tools

Site Tools


1673--3583-burdett-la-gi

Burdett
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Tombaugh, C. W.
Nơi khám phá Flagstaff (LO)
Ngày khám phá 5 tháng 10 năm 1929
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3583
Tên thay thế 1929 TQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0087487
Viễn điểm quỹ đạo 2.8620143
Độ lệch tâm 0.1751811
Chu kỳ quỹ đạo 1388.1900809
Độ bất thường trung bình 220.90521
Độ nghiêng quỹ đạo 2.79924
Kinh độ của điểm nút lên 33.39202
Acgumen của cận điểm 30.63553
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

3583 Burdett (1929 TQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 10 năm 1929 bởi Tombaugh, C. W. ở Flagstaff (LO). Nó được đặt theo tên Burdett, Kansas, where Tombaugh spent a large part of his youth.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 3583 Burdett
1673--3583-burdett-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)