User Tools

Site Tools


1692--3587-descartes-la-gi

3587 Descartes là một tiểu hành tinh [[vành đai chính. It is 9.35 km ở diameter. Nó được phát hiện bởi L. V. Zhuravleva in 1981. Nó được đặt theo tên René Descartes, the seventeenth century philosopher.

1692--3587-descartes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)