User Tools

Site Tools


1694--2100-ra-shalom-la-gi

2100 Ra-Shalom là một tiểu hành tinh được Eleanor F. Helin phát hiện năm 1978, trong nhóm tiểu hành tinh Aten sau khi phát hiện ra 2062 Aten năm 1976[1]

  1. ^ “JPL Close-Approach Data: 2100 Ra-Shalom (1978 RA)”. Ngày 14 tháng 8 năm 2007. Truy cập ngày 5 tháng 5 năm 2009. 
1694--2100-ra-shalom-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)